FacebookFacebookInstagramInstagram

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak również o rentę z tytułu całkowitej lub też częściowej utraty zdolności do pracy. Pomagamy w udokumentowaniu zakresu wysokości i zakresu szkody, wreszcie negocjujemy wysokość potencjalnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zapewniamy pomoc na każdym etapie sprawy, uczestnicząc w postępowaniu likwidacyjnym, procesowym i egzekucyjnym.

 

Prowadzimy między innymi sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych;
 • błędów w sztuce lekarskiej; 
 • wypadków przy pracy; 
 • naruszenia dóbr osobistych; 
 • czynów niedozwolonych; 
 • czynów nieuczciwej konkurencji; 
 • OC rolników.

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • dochodzenia roszczeń z AC, OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
 • dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu powstałych szkód materialnych, w tym kosztów najmu pojazdu zastępczego, utraty wartości pojazdu na skutek wypadku, kosztów pogrzebu, leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów itp.;
 • dochodzenia zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej;
 • dochodzenia rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • dochodzenia roszczeń dla najbliższych członków rodziny zmarłego;
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu powstałych szkód majątkowych, w tym kosztów pogrzebu, kosztów leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów itp.;
 • dochodzenia zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej;
 • dochodzenia rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • dochodzenia roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w tym zadośćuczynień;
 • żądania zaniechania działań naruszających dobra osobiste;
 • dochodzenia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych w tym przeprosin w odpowiedniej treści i formie;
 • dochodzenia zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
 • dochodzenia określonych sum pieniężnych na wskazane cale społeczne;
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wyrządzenia szkód majątkowych;
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wyrządzenia szkód majątkowych;
 • dochodzenia zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej;
 • reprezentacji pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych;
 • żądania zaniechania niedozwolonych działań;
 • dochodzenia czynności potrzebnych do usunięcia skutków niedozwolonych działań w tym przeprosin w odpowiedniej treści i formie;
 • dochodzenia odszkodowań oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
 • dochodzenia odpowiednich sum pieniężnych na określony cel społeczny;
 • dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień z ubezpieczenia OC rolników w związku ze szkodami związanymi z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego będącymi następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia;

 • dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień w związku ze szkodami związanymi z ruchem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego;
 • dochodzenia odszkodowań za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek zdarzeń losowych w postaci m.in.: ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu. 

To tylko niewielki zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw. Podejmiemy się pomocy w każdym wypadku. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wyegzekwowaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia zapraszamy do kontaktu. 

Odszkodowania i zadośćuczynienia
Prawo cywilne
Prawo cywilne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem w imieniu i na rzecz osób fizycznych sądowych postępowań procesowych i nieprocesowych dotyczących szeroko rozumianych spraw cywilnych. Reprezentujemy Klientów w zakresie rozwiązywania sporów również na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.
Prawo karne
Prawo karne
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, gdzie występujemy w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika. Sporządzamy również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi każdej instancji. Przygotowujemy środki odwoławcze, a także sporządzamy pisma, wnioski i skargi. Pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia, licencje i koncesje. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań rodzinnych obejmujących stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Zajmujemy się reprezentacją stron w sprawach o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
Prawo spadkowe
Prawo spadkowe
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nabywania praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej przez spadkobierców oraz inne osoby. Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wydziedziczenie, dotyczących obalenia testamentu, postępowania dotyczące zapisu windykacyjnego.
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Prowadzimy sprawy związane z: wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, szkodami wynikłymi z czynów niedozwolonych. Uzyskujemy świadczenia należne z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za ból i cierpienie poszkodowanego, renty dla poszkodowanego, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, zwrotu kosztów leczenia i opieki poniesionych przez osoby bliskie, naprawy uszkodzonego pojazdu, najmu pojazdu zastępczego.
Prawo handlowe i gospodarcze
Prawo handlowe i gospodarcze
Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa handlowego i gospodarczego, świadcząc kompleksową pomoc prawną przedsiębiorstwom. Oferujemy doradztwo w zakresie zawierania umów handlowych, reprezentację przed sądami w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także udzielamy wsparcia w kwestiach związanych z prawem konkurencji i regulacjami dotyczącymi prowadzenia biznesu. Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację i umowy. Specjalizujemy się również w sądowym oraz przedsądowym dochodzeniu należności pieniężnych.
Obsługa prawna IT/Startupów
Obsługa prawna IT/Startupów
Jako Kancelaria towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie ich rozwoju, od regulacji relacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przez wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrację spółki, zabezpieczenie własności intelektualnej po doradztwo prawne podczas bieżącej działalności oraz reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami venture-capital lub inwestorami prywatnymi. Opracowujemy i pomagamy wdrażać nowatorskie rozwiązania prawne. Zapewniamy kompleksową reprezentację przedstawicieli branży IT.
E-commerce/RODO
E-commerce/RODO
Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną e – biznesu. Pomagamy spełnić wszystkie wymogi niezbędne do prowadzenia sprzedaży przez Internet. Przygotowujemy wszelkie dokumenty wymagane w e – biznesie takie jak regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Specjalizujemy się w opiniowaniu przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, reprezentowaniu Klientów w sporach dotyczących usług internetowych, domen, prawa własności intelektualnej oraz w sporach z konsumentami. Obsługa prawna e-commerce obejmuje również doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych w kontekście działalności online. Sporządzamy polityki prywatności, polityki cookies i niezbędne klauzule informacyjne dla sklepów i serwisów internetowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję